Algemene Voorwaarden Albird

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht of overeenkomst met Albert Duursma, handelend onder de naam Albird, waarbij Albird in welke vorm dan ook diensten aanbiedt.
 2. Er wordt alleen van de algemene voorwaarden afgeweken als dit uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen.
 3. Als Albird een aanbod heeft gedaan, bijvoorbeeld door het verstrekken van een offerte, dan is dit aanbod 30 dagen geldig.
 4. Alle tarieven worden vermeerderd met BTW.
 5. Albird biedt oplossingen voor tijdrovende (HACCP-)registratietaken, zoals bijvoorbeeld het opnemen en registreren van temperaturen. Op basis van een abonnement levert Albird de software en hardware waarmee deze registratie kan worden geautomatiseerd.
 6. Albird installeert de hardware en verzorgt de inrichting van de software in overleg met de klant. Hieraan zijn eenmalig installatiekosten verbonden. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt in een gebruiksvriendelijke app het systeem zo ingeregeld, dat de klant bij afwijkende meetresultaten een waarschuwingssignaal ontvangt. Het is aan de opdrachtgever zelf om hierop te reageren. Albird is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het opvolgen van signalen.
 7. Geplaatste hardware (zoals loggers) blijven eigendom van Albird. Mocht de hardware om wat voor reden dan ook uitvallen of niet goed werken, dan draagt Albird, na hierop gewezen te zijn door opdrachtgever, zorg voor zo spoedig mogelijke vervanging ervan.
 8. Het intellectuele eigendomsrecht op de door of in opdracht van Albird ontwikkelde software, waaronder de app, blijft bij Albird. Dit is ook het geval indien Albird samen met opdrachtgever aanpassingen in de app of de software doorvoert om deze voor de klant op maat te maken.
 9. Albird zal zijn dienstverlening blijven doorontwikkelen. Indien er meer functionaliteiten beschikbaar komen, is het aan Albird om te bepalen of er geheel een nieuwe versie van de app wordt vrijgegeven, of dat de klant de keuze krijgt om deze nieuwe modules tegen betaling toe te voegen aan zijn abonnement, zodat dit wordt uitgebreid.
 10. Er wordt in eerste instantie een overeenkomst aangegaan voor de duur van een (1) jaar, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van het eerste jaar is de overeenkomst tegen het einde van de maand opzegbaar. De opzegtermijn bedraagt een (1) maand.
 11. Door Albird verzamelde gegevens worden gedurende de periode van een jaar bewaard. Albird draagt er zorg voor dat de opdrachtgever ook na opzegging van de overeenkomst gedurende deze zelfde periode toegang houdt tot de registraties. Het is desgewenst aan de klant zelf om deze veilig te stellen, zodat ze eventueel langer bewaard kunnen blijven.
 12. Albird behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te verhogen.  
 13. In de uitvoering van de werkzaamheden neemt Albird een inspanningsverplichting op zich. Hij voert de  werkzaamheden naast beste kunnen uit, maar kan geen garanties geven voor wat betreft het te behalen resultaat.
 14. Albird is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Hij wijst er ook uitdrukkelijk op dat de werking van de hard- en software afhankelijk kan zijn van omstandigheden die buiten zijn invloedsfeer liggen, zoals bijvoorbeeld een werkende (internet-)verbinding.
 15. Voor zover er al enige aansprakelijkheid zou ontstaan, beperkt Albird deze aansprakelijkheid tot de hoogte van het gemiddeld door hem gefactureerde abonnementstarief per maand berekend over de drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, het handelen of nalaten.
 16. Opdrachtgever is gehouden de facturen van Albird te betalen binnen veertien dagen na verzending. Blijft tijdige betaling uit dan is Albird, zonder nadere aankondiging vooraf, gerechtigd zijn verdere werkzaamheden op te schorten.
 17. Opdrachtgever zal een herinnering ontvangen. Blijft tijdige, volledige betaling na het verstrijken van de hierin opgenomen termijn opnieuw uit, dan is opdrachtgever direct in verzuim.
 18. In geval van verzuim is Albird direct bevoegd de inning van de facturen over te dragen aan een derde, waarbij de in dit verband te maken kosten zullen worden verhaald op opdrachtgever. Albird brengt daarnaast de wettelijke rente in rekening vanaf de vervaldag van de herinnering. Albird is in geval van verzuim bovendien gerechtigd de overeenkomst tussen partijen te ontbinden.
 19. Albird mag de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen in geval van faillissement van de opdrachtgever, indien hem surseance van betaling is verleend, of indien hij onder bewind is gesteld.
 20. Albird verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen hem in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend wordt of is geworden.

Burgum, 1 augustus 2023

Wij helpen je verder

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over onze oplossingen? Neem dan contact met ons op via de onderstaande kanalen, dan spreken we u snel!